Przepisy karne znajdują się nie tylko w kodeksie karnym, ale także w szeregu innych aktach prawnych. Kancelaria RKL zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń zarówno dla sprawców jak i poszkodowanych m.in. w zakresie następujących przestępstw: oszustwo, kradzież i włamanie, bójka i pobicie, nękanie (stalking) i groźba, molestowanie i gwałt, zabójstwo, błędy lekarskie,

W ramach obrony oskarżonego świadczymy usługi prawne na każdym etapie sprawy, tj. obronę w:

 • postępowaniu przygotowawczym,
 • postępowaniu sądowym,
 • postępowaniu o wznowienie postępowania,
 • postępowaniu o odroczenie wykonania kary,
 • postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie,
 • postępowaniu o dozór elektroniczny,
 • postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary.

W ramach reprezentacji interesów pokrzywdzonego świadczymy usługi prawne na każdym etapie sprawy, tj:

 • przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • reprezentujemy pokrzywdzonego występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych,
 • występujemy w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • reprezentujemy pokrzywdzonych występujących z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie.