Polityka prywatności

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Kancelaria Prawna RKL Sp. z o.o. (dalej: Kancelaria) z/s we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 125/205 (53-332) przetwarza Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem usług prawnych, jak też w związku z korzystaniem przez Panią/Pana ze stron internetowych oraz serwisów internetowych Kancelarii oraz elektronicznej poczty Kancelarii.

Wobec powyższego informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna RKL Sp. z o.o. zwana dalej również: „Administratorem”.

Pani/Pan może skontaktować się z Administratorem:

 • korespondencyjnie: ul. Powstańców Śląskich 125/205, 53-332 Wrocław,
 • za pośrednictwem e-mail: biuro.rkl@gmail.com,
 • telefonicznie pod numerem 600 – 266 – 015.

W sytuacji, gdy Pani/Pan po raz pierwszy kontaktuje się z Kancelarią, pisząc na adres e-mail bądź wysyłając wiadomość poprzez formularz, informacje podane przez Panią/Pana znajdują się tylko na skrzynkach pocztowych naszych poszczególnych pracowników,
a Administrator nie podejmuje działań mających na celu zidentyfikowanie Pani/pana osoby (kwalifikujemy podane dane osobowe jako niezidentyfikowane w rozumieniu art. 11 RODO), które są przetwarzane na potrzeby prowadzenia
z Panią/Panem korespondencji. Robimy to ze względu na uzasadniony interes Kancelarii lub w związku z tym, że jest to niezbędne
do ochrony Pani/pana interesów lub innej osoby fizycznej. Takie dane Kancelaria przetwarza przez okres maksymalnie 3 miesięcy,
a następnie – o ile nie dojdzie pomiędzy Kancelarią a Panią/Panem do zawarcia umowy – są one usuwane. Podanie przez Panią/Pana
w ten sposób swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi Kancelarii prowadzenie
z Panią/Panem korespondencji.

Jeśli jest Pani/Pan już naszym Klientem lub Kontrahentem (świadczymy na Pani/Pana rzecz usługi prawne lub nabywamy
od Pani/Pana towary lub usługi) przetwarzamy Pani/Pana dane dla celów związanych z realizacją łączącej nas Umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej Umowy, a także w celu realizacji ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych
(np. wystawiania faktur) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, po to, żeby ułatwić nam zawieranie kolejnych umów (uzasadniony interes administratora). Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia nam realizacji na Pani/Pana rzecz usług prawnych. Takie dane będą przechowywane przez nas nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od końca roku,
w którym zrealizowaliśmy Umowę.

Wszystkie dane, które przetwarzamy mogą zostać przekazane organom, instytucjom i osobom związanym z prowadzonymi dla Ciebie usługami prawnymi (sąd, urzędy, strona przeciwna i jej pełnomocnik, organy ścigania itd.), organom i podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, firmom kurierskim
i obsługujących płatności oraz prawnikom współpracujący z Kancelarią przy świadczeniu na Pani/Pana rzecz usług prawnych. Kancelaria nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany wyżej.

W oparciu o jakiekolwiek podane dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawne podstawy przetwarzania Pani/Pana danych to:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 6 ust. 1 lit. d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • 6 ust. 1 pkt. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • 9 ust. 2 pkt f RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do dochodzenia roszczeń;
 • 9 ust. 2 pkt g RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W związku z faktem przetwarzania przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • W każdej chwili może Pani/Pan skierować do Kancelarii żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Może Pani/Pan żądać od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora w całości lub części.
 • Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.