Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w formie porad prawnych

on-line przez Kancelarię Prawną RKL Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania przez Kancelarię Prawną RKL Sp. z o.o., zwaną dalej „Kancelarią”, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.rkl.pl
 2. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line.
 3. Wiadomości wysyłane za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej w zakładce „porady on-line” może kierować każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwani dalej jako „Klient”.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed wysłaniem wiadomości za pomocą formularza.
 5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili wysłania wiadomości przez formularz.
 6. Serwis porady on-line dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Jednakże Kancelaria  zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami bądź też konserwacją serwisu, o czym powiadomi na stronie internetowej.

§ 2 Sposób świadczenia usług

 1. Kancelaria świadczy usługi on-line w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Informacje o usługach zawarte na stronie internetowej http://rkl.pl/porady-on-line stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 3. Kancelaria świadczy na rzecz Klienta pomoc prawną on-line polegającą w szczególności na analizie przedstawionego problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej.
 4. Świadczenie Usług przez Kancelarię odbywa się w sposób określony w pkt. 5-12.
 5. Klient wysyła za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Kancelarii http://rkl.pl/porady-on-line wiadomość, wypełniając/zaznaczając jednocześnie wszystkie pola formularza, oraz zapoznając się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności;
 6. Złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania do Kancelarii prawidłowo wypełnionego formularza;
 7. Po zapoznaniu się z treścią wiadomości, Kancelaria zastrzega sobie prawo skierowania do Klienta dodatkowych pytań lub poprosić
  o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania usługi; Kontakt z Klientem nastąpi drogą e-mail bądź telefonicznie;
 8. W przypadku posiadania przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi, Kancelaria wysyła
  do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania usługi oraz wysokość wynagrodzenia za usługę;
 9. W przypadku, gdy Klient akceptuje warunki zawarcia umowy, dokonuje zapłaty uzgodnionego wynagrodzenie na rachunek bankowy Kancelarii oraz wysyła wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o akceptacji warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za usługę;
 10. w momencie wpływu do Kancelarii wiadomości e-mail od Klienta, o której mowa w pkt poprzedzającym, pomiędzy Kancelarią
  a Klientem zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego regulaminu.;
 11. Kancelaria zastrzega, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego formularza kontaktowego jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Kancelarii;
 12. Umowa nie zostaje zawarta ponadto, jeżeli Klient nie dokona płatności w przeciągu 7 dni od dnia wysłania przez Kancelarię wiadomości z wyceną usługi i danymi do przelewu. Jeżeli Klient dokona wpłaty po tym terminie, to od decyzji Klienta zależeć będzie, czy chce otrzymania porady prawnej, czy też zwrotu wpłaconej kwoty.
 13. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich, przy czym jest powiększane o podatek VAT.
 14. Kancelaria za świadczone usługi wystawi paragon fiskalny, zaś na pisemną prośbę Klienta przekazaną w treści formularza kontaktowego lub w wiadomości e-mail wystawi fakturę VAT w terminie określonym w odrębnych przepisach.
 15. Przygotowanie wyceny sprawy zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych prawnika potrzebnych
  do rozpatrzenia  konkretnego zagadnienia prawnego  oraz  ilości nadesłanych materiałów dodatkowych przez Klienta.
 16. Ryzyko mylnego wypełnienia formularza ponosi Klient.
 17. W przypadku braku możliwości wykonania usługi, Kancelaria ma prawo od umowy odstąpić, niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta. W takiej sytuacji Kancelaria zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie.
 18. Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić o czym poinformuje Kancelarię w wiadomości e-mail.
 19. Termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta.
 20. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych, niepełnych danych lub danych o nieścisłym stanie  faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie  wymaganych informacji.
 21. W przypadku, gdy stopień skomplikowania sprawy w ocenie Kancelarii wykracza poza ramy możliwości udzielenia pomocy
  za pośrednictwem Internetu, Kancelaria zastrzega sobie prawo udzielenia propozycji pomocy prawnej w drodze bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.
 22. Klient może rozwiązać zawartą umowę, z zastrzeżeniem zatrzymania przez Kancelarię części wynagrodzenia odpowiadającej części wykonanej usługi.
 23. Kancelaria i Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Kancelarię postanowień niniejszego regulaminu.
 24. Kancelaria może odstąpić od umowy, w szczególności przypadku gdy Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Usługi lub zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Adwokackiej lub Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.
 25. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Usługi w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
 26. Kancelaria zapewnia, że prawnik udzielający porady prawnej on-line zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska  w związku ze świadczoną usługą.

§ 3 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii. W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany regulaminu nie mają zastosowania do umowy już zawartej.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu
  na siedzibę Kancelarii.